ติดต่อหน่วยงานภายในฝ่ายการพัสดุ 1

ส่วนบริหารพัสดุ
โทร. 0-2104-3126

ส่วนจัดจ้าง
โทร. 0-2104-3140

ส่วนจัดหาเพื่อธุรกิจให้บริการ
โทร. 0-2104-3584

ส่วนจัดซื้อ
โทร. 0-2104-4047

ส่วนจัดหาพัสดุตาม พรบ.ภาครัฐ
โทร. 0-2104-3460

ส่วนบริหารสัญญา และตรวจสอบการจ่ายเงินพัสดุ 1
โทร. 0-2104-3497

ส่วนบริหารสัญญา และตรวจสอบการจ่ายเงินพัสดุ 2
โทร. 0-2104-3689


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น