ติดต่อหน่วยงานภายในฝ่ายพัสดุ

ส่วนวางแผนและคลังพัสดุ
โทร. 0-2104-3126

ส่วนการจ้างก่อสร้าง
โทร. 0-2104-3231

ส่วนจัดหางานสนับสนุน
โทร. 0-2104-3140

ส่วนจัดหาธุรกิจสื่อสารไร้สาย
โทร. 0-2104-3116

ส่วนจัดหาธุรกิจ NGDC และ NBN
โทร. 0-2104-3584

ส่วนจัดหาโครงข่าย
โทร. 0-2104-3382

ส่วนจัดหาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0-2104-4275

ส่วนจัดหาธุรกิจและบริการ 1
โทร. 0-2104-3460

ส่วนจัดหาธุรกิจและบริการ 2
โทร. 0-2104-3689

ส่วนจัดหาธุรกิจภูมิภาค
โทร. 0-2104-3985


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น