วีดีโอคลิปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

1.สารคดีสั้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่

2.สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

3.ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market)

4.หลักการระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

5. ภาพรวมระบบ e-GP (animation)

6. ระบบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ (animation)

7. ระบบ e-market (animation)

8. ระบบ e-bidding (animation)

9. สาธิตขั้นตอนวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) สำหรับส่วนราชการ

10.สาธิตขั้นตอนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สำหรับส่วนราชการ

11. สาธิตขั้นตอนวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ

12. สาธิตขั้นตอนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ

หนังสั้น CAT Telecom