เกี่ยวกับพัสดุ

                 

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ได้ยึดถือหลัก 3 ประการในการดำเนินการ คือ รวดเร็ว โปร่งใส และยุติธรรม