ข่าวสารจากหน่วยงานภายนอก

(ว432) ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ฯ

(ว299) การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ฯ

(ว283) แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาฯ

(ว258)ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ( e - market) และ ( e - bidding)

(ว255)แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ

(ว68)หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(ว188)แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ( e - market) และ ( e - bidding)

(ว169)ซักซ้อมความเข้าใจ ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ( e - market) และ ( e - Bidding )

(ว150)แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ( e-market) และ ( e-bidding)

ร่าง พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ